Suprema SFU-550

$8

FBI PIV/STQC Certified Authentication Scanner Module

Suprema SFU-S20A

$8

FAP20 Standalone Authentication Scanner Module

Suprema BM-Slim 2s

Ultra-slim FAP20 Standalone Authentication Scanner Module

Suprema BM-Slim 2

Ultra-slim FAP20 Authentication Scanner Module

Suprema BM-Slim 3

Ultra-slim FAP30 Authentication Scanner Module